Potrzebujesz więcej informacji o Polityce prywatności?

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Ciocia Leosia Patrycja Stenka.
 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do bloga Ciocia Leosia.
 1. Administrator strony Ciocia Leosia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Ciocia Leosia przetwarza dane osobowe Czytelników oraz Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Ciocia Leosia oraz w celach marketingu bezpośredniego.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ciocia Leosia jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • realizacji zamówień na produkty i usługi Ciocia Leosia
 • reakcji na informacje przesłane Ciocia Leosia, z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Ciocia Leosia oraz Produktów i usług partnerów handlowych Ciocia Leosia, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Poprzez zamówienie subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ciocia Leosia.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Ciocia Leosia. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 4. Ciocia Leosia będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Ciocia Leosia, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń od Ciocia Leosia.
 5. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 6. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail.
 7. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Ciocia Leosia, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny ciocialeosia.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej ciocialeosia.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony ciocialeosia.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę ciocialeosia.pl

 1. W przypadku uzyskania przez Ciocia Leosia wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej ciocialeosia.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Ciocia Leosia może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny ciocialeosia.pl i jej poddomena

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej ciocialeosia.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://ciocialeosia.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Ciocia Leosia i dostępnych na ciocialeosia.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Ciocia Leosia zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Ciocia Leosia (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług, a także partnerów handlowych Ciocia Leosia).

 1. Ciocia Leosia zastrzega sobie prawo do wysyłania dodatkowych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Ciocia Leosia.
 2. Pod pojęciem dodatkowe wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do strony i kanałów należących do Ciocia Leosia Patrycja Stenka,  www.ciocialeosia.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne oraz promocje), okolicznościowe listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów www.ciocialeosia.pl
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ciocialeosia.pl.

23.Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Ciocia Leosia przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Ciocia Leosia nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Ciocia Leosia.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Ciocia Leosia nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie ciocialeosia.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Ciocia Leosia nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Ciocia Leosia serwisu i newsletterów.